Informácie o nás

 

Naša materská škola má tri triedy, v ktorých poskytujeme celodennú  výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Deti sa spravidla zaraďujú do tried podľa veku, s prihliadnutím na súrodenecké vzťahy.

 Materská škola  poskytuje osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností, zručností. Máme knižnicu vybavenú a postupne dopĺňanú detskou a odbornou literatúrou, súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy sú aj učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika, ktoré postupne dopĺňame. 

Všetky triedy sú vybavené počítačmi a interaktívnou tabuľou pre oboznamovanie detí s detskými edukačnými programami a interaktívnymi hrami. Na kvalitnú edukačnú činnosť je vybavená škola spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti.

 Materská škola má dostatok priestoru pre rôznorodé aktivity, krúžkové činnosti a spoločné akcie rodičov a detí.Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa ŠTVP ISCET-0,, Zvedavé očká ,,. Objekt školy je umiestnený v obytnom dome s dvorom.  Do budovy vedú dva vstupné vchody pre rodičov a jeden pre kuchyňu.Pre pobyt vonku využívame aj blízky park a oddychové zóny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti školy. 

K objektu materskej školy patrí rozsiahly areál určený na pobyt vonku. Plocha je členená na trávnatú časť, pieskovisko a hraciu plochu. Priestranný školský dvor , poskytuje možnosť všestranného využitia a realizáciu rôznorodých telovýchovných, rekreačných, záujmových a hrových edukačných aktivít.  K pobytu detí vonku slúži v letných mesiacoch priestor pre enviromentálne aktivity, pieskovisko pre tvorivé aktivity, modelovanie a konštruovanie v piesku s využitím prírodnín. Menší kopec je vytvorený na účel sánkovania v zimnom období a iných pohybových hier a aktivít. Súčasťou areálu je ihrisko a hrové prvky ( preliezací mostík, šmykľavka, hojdačky, vahadlová hojdačka, preliezačka,domček ), spĺňajúce technické požiadavky veku detí.

 

Prevádzka materskej školy:

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Riaditeľka a učiteľky sa striedajú v týždenných intervaloch.

Nachádzajú sa tu tri triedy, dve spálne,tri šatne, jedáleň, dve umyvárky s WC, kancelária riaditeľky prevádzkovej jednotky a riaditeľňa.

 

 

 


 

 

 

 

Fotogaléria: O nás

Záznamy: 1 - 7 zo 7

Exteriér

Exteriér našej materskej školy udržiavame po estetickej, hygienickej a bezpečnostnej stránke aby sa deti príjemne a bezpečne cítili počas pobytu vonku.

Interiér

Náš interiér stále skrášľujeme a vylepšujeme podľa potrieb aby deťom vyhovoval po všetkých stránkach na všestranný rozvoj osobnosti.