Dôležitý  oznam 27.5.2020

 

Organizačné  pokyny  pre  zákonných zástupcov detí   pri nástupe  detí do  materskej školy od 1.6.2020 v zmysle dodatku  prevádzkového poriadku MŠ Mostná1, Nitra,  vypracovaného v súlade  s usmernením hlavného  hygienika  SR k prevádzke  zariadení pre deti .

·         Prevádzka  MŠ  od  6.45 do  15.45 hod.

·         Preberanie a odovzdávanie detí – len zákonní zástupcovia a osoby žijúce v spoločnej domácnosti s dieťaťom 

·         Pri vstupe do budovy povinná dezinfekcia  rúk -  dezinfekcia zabezpečená  a kontrolovaná zamestnancom  MŠ

·         Odstup 2 m od iných  osôb a personálu MŠ

·         Vstup do  budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest  aj  dieťa , aj  sprevádzajúca  osoba

·          Do šatne má prístup len  dieťa,  nie  sprevádzajúca osoba

Ranný filter  s triednou  učiteľkou

·         meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom

zisťovanie pozorovaním a rozhovorom so zákonným zástupcom či má dieťa príznaky a to:  

·         kašeľ,

·         výtok z nosa , nádcha,

·         výtok z očí,

·         vyrážka

Rodič podpisuje  a odovzdáva ( odporúčame priniesť si vlastné pero):

·         Čestné  vyhlásenie  o bezinfekčnosti   jednorazovo pri prvom  nástupe  dieťaťa  do MŠ a potom opakovane, ak  nebude tri dni dieťa                       prítomné v MŠ

·         Denne podpisuje prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

·         Prehlásenie o pracovnom  pomere  zákonných  zástupcov

 ·         Odovzdá  triednej  učiteľke dve rúška  v uzavretom plastovom obale

·         Dieťa sa počas dňa môže pohybovať v interiéri aj exteriéri  bez rúška

·         Odovzdá  tr. učiteľke  náhradné veci dieťaťa,  pyžamo  dieťaťa

·         Odovzdá tr. učiteľke  prázdnu fľašu na pitný režim označenú menom

·         Počká, pokiaľ tr. učiteľka  odovzdá dieťa do  triedy  službukonajúcej  učiteľke v triede

·         Počká, pokiaľ  tr. učiteľka neskontroluje všetku dokumentáciu potrebnú v prvý deň nástupu  do materskej  škôl

         Dodržuje  10 minutový  časový  limit  v interiéri a exteriéri  školy pri  odovzdávaní a preberaní detí z materskej školy 

·         Neodkladne informuje  MŠ o akýchkoľvek príznakoch ochorenia  dieťaťa, v prípade ochorenia kontaktuje svojho lekára .

 Ďakujeme za pochopenie.

  

 

 

 

OTVORENIE MŠ OD 1.6.2020  JE V ŠTÁDIU RIEŠENIE SO ZRIAĎOVATEĽOM

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od 1.6. môžu otvoriť MŠ po dohode so zriaďovateľom.

Momentálne riešime so zriaďovateľom všetky potrebné opatrenia, ktoré majú byť a tiež jednotlivé MŠ zisťujú počty detí. Podľa toho rozhodnú, ktoré MŠ sa otvoria. MŠ budú k dispozícii len pre pracujúcich rodičov (oboch), ktorí musia byť prítomní na pracovisku. Rodičia, ktorí sú doma na materskej dovolenke, PN, homeoffice, nebudú môcť nahlásiť dieťa. Pracujúci rodič bude MŠ poskytovať čestné prehlásenie kde pracuje, na akej pracovnej pozícii, s kontaktom na zamestnávateľa. Žiadame všetkých rodičov, aby pristupovali k možnosti nástupu dieťaťa zodpovedne a pokiaľ nepotrebuje dať dieťa do MŠ, uvoľnia tak miesto pre dieťa, ktorého rodičia musia byť na pracovisku. 

Opatrenia budú zatiaľ platiť na mesiac jún. Letné mesiace júl a august sa ešte neriešia.

Organizácia MŠ:

 • Prevádzka MŠ od 1.6.2020 bude od 6:45 hod. do 15:45 hod.z dôvodu usmernenia ministerstva, že MŠ môže byť otvorená max. 9 hod.
 • Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľ  na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ MŠ zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Diaťa nemusí byť umiestnené v jeho doterajšej triede, s jeho pani učiteľkou. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri MŠ. 
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi ÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa vo vonkajších priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa bez vstupovania do šatne (rodič vždy zazvoní pri príchode k dverám budovy).
 • Dieťa pred šatňou prevezme a poobede odovzdá poverený zamestnanec.
 • Dieťa prichádza a odchádza z MŠ v sprievode zákonného zástupcu, alebo osoby z tej istej domácnosti , ktorá ma na vyzdvihnutie dieťaťa splnomocnenie.

 

 

Povinnosti zákonných zástupcov:

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy odovzdá podpísané čestné vyhlásenie o pracovnom pomere zákonných zástupcov
 • čestné prehlásenie si môžete stiahnuť a vypísať:Čestné-prehlásenie_pracovný_pomer_rodičia (1).doc (46080)

Ďakujeme rodičom, že k situácii pristupovali zodpovedne a mnohí z vás, aj napriek tomu, že  pracujete, ale máte možnosť nechať si  deti  v  domácom prostredí ste svojím  postojom,  uvoľnili veľmi potrebné  miesto  pre  iné deti.


Bližšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

 

 

Milí  rodičia,

 

chceme vás požiadať o zdieľane vašich názorov a návrhov na systém nakladania s odpadmi v meste Nitra.  

Viac info tu:

Článok na webstránke mesta: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32447

Oznam na fb mesta: https://www.facebook.com/nitramesto/posts/3964952433545727

Link priamo na dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/odpady_Nitra

 

Ďakujeme.

 

 

Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk, www.msnitra.org, webové sídlo MŠ alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole.

Informácie o zápise:

 • Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk

            e- mail.: feketeova@msunitra.sk

 

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 je  od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.  Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

-podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

Možnosti podania :

- elektronickou formou, na e – mail  msmostna@smsnitra.sk

- poštou  -  na  adresu: Materská  škola Mostná 1, Nitra 94901

- dňa: 6.5.2020 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod osobne doručiť do materskej školy  s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

 

Kritéria prijímania  detí  do  Materskej  školy Mostná 1,    Nitra  na školský  rok  2020/2021

V zmysle § 59 školského  zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú : 

-deti, ktoré  dovŕšili piaty  rok  života (rok pred plnením povinnej školskej dochádzky),

-deti s odloženou  školskou  dochádzkou,

-deti s dodatočným odložením povinnej  školskej  dochádzky,

-deti, ktoré v septembri  2020 dovŕšia  tri  roky,

-deti mladšie ako tri roky sa prijímajú len  v prípade voľnej kapacity materskej školy.  

 

Kritéria prerokované v pedagogickej  rade MŠ Mostná, Nitra:   

-deti majú súrodenca v materskej škole,

-ostatné deti. 

 

Všeobecné kritéria na prijatie dieťaťa do materskej školy:   

-deti musia zvládať :  kultúrno  - hygienické návyky,

                                    :  zvládnuté pýtanie sa a používanie toalety, 

                                     : samostatne jesť lyžicou

 

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že: 
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovCelé novzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
Celé znenie rozhodnutia tu.
 
Žiadosť si môžete stiahnuť , prípadne si ju môžete vypísať v MŠ v deň zápisu.
Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami, pokiaľ figurujú na rodnom liste.
V prípade zápisu dieťaťa so ŠVVP, treba priniesť aj potrebné dokumenty- vyjadrenie zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.
 


 

Dôležitý oznam  25.03.2020

 

Na základe  opatrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 2020  sa prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Z tohto dôvodu bude v dňoch 

od  30 marca 2020 do  odvolania aj naša Materská Škola, Mostná1 , zatvorená,  prosím pravidelne sledujte informácie na  našej webovej  stránke, kde sa dozviete priebežne,  aktuálne, bližšie  informácie.    

Zároveň prosíme rodičov ,aby si pozastavili trvalé  bankové príkazy za školné , aby  za apríl , máj,2020 zatiaľ školné neplatili  ani  imým spôsobom.

Informácie o  zápise  deti  do  materskej  školy na školský rok 2020/2021  Vám priebežne upresníme podľa pokynov  Zriaďovatela Mesto  Nitra.

Ďakujeme za pochopenie  

 

 

 
 

 

 

 

 

Fotogaléria: Úvodná stránka