SLNIEČKOVO

Milí  rodičia!

 

            Brány materskej školy otvárame  2. septembra 2021. MŠ bude v prevádzke  od 6.30 do 16,30 hodiny. Ranné schádzanie je od 6.30 hodiny do 8.00 hodiny. Z dôvodu zmeny legislatívy (povinná predškolská výchova) je režim v MŠ pevne nastavený a neskorší príchod bude možný len v odôvodnených a vopred nahlásených prípadoch.. Zoznamy detí jednotlivých tried budú vyvesené pri  vstupoch  do materskej školy.Zákonným zástupcom novonastúpených detí oznamujeme, že podľa podpísaných rozhodnutí o prijatí bude v triedach z dôvodu ľahšej adaptácie  prebiehať adaptačný pobyt, čo znamená, že dieťa privádza rodič postupne na dve hodiny a následne viac, čo závisí podľa adaptácie dieťaťa. Čas adaptácie zhodnotia pani učiteľky v triede a rodič postupuje podľa ich pokynov. Po uplynutí adaptačného pobytu dieťa plynule pokračuje v predprimárnom vzdelávaní v riadnom celodennom pobyte v MŠ.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa  MŠ bude od septembra 2021 riadiť ŠKOLSKÝM SEMAFÓROM. Prosíme Vás, aby ste  si ho pozorne prečítali, aby ste vedeli, podľa čoho sme povinní postupovať.

Povinnosti zákonných zástupcov alebo sprevádzajúcich osôb

 • Pri prvom nástupe do MŠ rodič prinesie tlačivo o bezpríznakovostitlačivo o bezpríznakovosti.docx (23105)
 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-ep idemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore( 1rodič+ 1 dieťa)
 • Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťať
 • V  budove MŠ sa rodič privádzajúci dieťa zdržiava minimály čas potrebný na prezlečenie a odovzdanie dieťaťa
 • Odporúčame rodičom, ktorí nosia deti do MŠ pred ôsmou hodinou, aby chodili skorej,tým predišli zhromažďovaniu sa pred budovou

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19

Školský semafor - manuál 2021-2022.pdf (6137858)

oznam pre osoby vstupujúce do objektu.docx (13997)

Deťom do MŠ prinesiete:

- papuče (nie šľapky, kroksy)

- náhradné oblečenie do skrinky všetko podpísané (spodné prádlo, ponožky, tepláky, tričko)

- dievčatám hrebeň na vlasy

- pyžamo (deti bez adaptačného pobytu)

- všetky ostatné veci sa dozviete od učiteliek v triede a na rodičovských združeniach (stravné, rodičovský príspevok, informované súhlasy....)

 

 

Budeme veľmi šťastní, keď sa v našej materskej škole bude Vaše dieťatko cítiť ako doma, vytvorí si kamarátstva, naučí sa novým vedomostiam a zručnostiam, bude mať veľa úžasných a veselých zážitkov.

 

 

 

 

OZNAM

Predškoláci 2021-2022

Milí rodičia!!!

V školskom roku 2021-2022 dostávali predškoláci dotáciu na stravovanie automaticky.

Dávame do pozornosti nové podmienky na získanie dotácie na stravu pre budúcich predškolákov.Podmienky na uplatnenie nároku na dotácie na stravu nájdete v prílohe.

Prečítajte si pozorne informácie pre žiadateľov. Príslušné dokumenty k uplatneniu dotácie posielajte do MŠ poštou, mailom, alebo osobne  najneskôr do 28.7.2021.

 

Prílohy:dotacie_2021-2022.docx (21421)

          čestné-vyhlásenie_dotacie_na_stravu.docx (16992) 

 

 

 

 

          Na záver školského roka 2020/2021 nám dovoľte veľmi pekne poďakovať rodičom za ich pomoc pre našu škôlku.

O pár dní tu  máme koniec školského roku roka 2020/2021 a my by sme chceli poďakovať všetkým
rodičom, ktorí pomohli nasej škôlke darovaním 2% , materiálne alebo vlastnoručnou prácou. Ďakujeme všetkým
maminkám a oteckom, ktorí v rámci dobrovoľníckych aktivít pomohli zlepšiť prostredie v 
 exteriéry MŠ.  Veríme, že týmito aktivitami budú inšpiráciou pre ďalších rodičov, aby sme mohli spoločne
ďalej skvalitňovať našim deťom každodenný pobyt v škôlke.
Prajeme Vám pekné leto plné zážitkov, pohody , prežite ho v zdraví, dávajte na seba pozor a vidíme sa v septembri.

 

Riaditeľka, celý pedagogický a nepedagogický kolektív  MŠ Mostná1.                   

 

 

Oznam!

Zápis detí do materských škôl v Nitre pre šk.rok 2020/2021

oznam- zápis detí do materských škôl pre školský rok 2021-22 (1).doc (0)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (2).doc (0)

 

 

Bližšie informácie o zápise do našej materskej školy vzhľadom na spádové oblasti zverejníme čoskoro.

Podmienky prijímania detí MŠ  podmienky prij´imania detí ms mostna.docx (14261)

 

 

Organizačné pokyny:

Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým (alebo ich rodinným príslušníkom) nebola nariadená karanténa.
- Zákonný zástupca dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia.
- Je potrebné dodržiavať R-O-R (rúško, odstup, ruky).
V interiéri MŠ sa pohybujete s prekrytými dýchacími cestami od 15.3.2021 s respirátorom, deti majú rúška vysoko odporúčané.
- Dieťa musí mať2  rúška v uzatvorenom modrom vrecku v skrinke, označené menom, druhé vrecko označené červeným bude slúžiť na použité rúška 
- Pri vstupe do budovy si rodič vydezinfikuje ruky sebe aj dieťaťu, dieťaťu sa odmeria teplota až potom vstupuje do šatne. Prezuje dieťa, odloží osobné veci dieťaťa do skrinky.
- Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi a počká, kým vykoná ranný filter dieťaťa.
- Do MŠ môže vodiť a vyzdvihovať dieťa IBA zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti (zákonný zástupca). Učiteľka preberie dieťa len od zákonného zástupcu!!!
- V šatni môže byť najviac 1rodič + 1 dieťa, ostatní čakajú vonku.
- V interiéri sa zdržiava minimálny čas – 5-7 min. nevyhnutný na odovzdanie a prevzatie dieťaťa.
 

Zákonný zástupca predkladá pri nástupe


preukazuje sa negatívnym PCR,

 

antigénovým testom nie starším ako 7 dní alebo dokladom o výnimke, ktorá je uvedená vo vyhláške 47 UVZ SR.

 

18927.docx (23184)

img20210311_12001047.pdf (0)

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI DIEŤAŤA
- MŠ sa zamyká o 8:00hod. Šatne sa zamykajú a dezinfikujú po odchode rodičov. Preto si prosím naplánujte cestu do MŠ s dostatočnou časovou rezervou (zápchy na ceste a pod.)
- Prosíme rodičov, ktorí sú na MD, nezamestnaní, vykonávajúci prácu z domu, aby si svoje deti prezvali z MŠ od 14:30do 15:20 hod. Nakoľko si po tomto čase chodia pre svoje deti rodičia vykonávajúci prácu mimo svojho bydliska. Chceme tak predísť zbytočnému čakaniu a zhromažďovaniu sa v priestoroch a pred vstupom do budovy.
- Učiteľky vykonávajú ráno ranný filter, pokiaľ dieťa neprejde ranným filtrom nebude môcť zostať v MŠ. Počas ranného filtra aj počas dňa sa budú u dieťaťa sledovať príznaky ochorenia dýchacích ciest okrem zvýšenej teploty – začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.
- Pokiaľ sa tieto príznaky vyskytnú počas dňa dieťa bude izolované v izolačnej miestnosti, odkiaľ si ho bezodkladne rodič musí prísť zobrať.
- Neodkladne informuje MŠ o akýchkoľvek príznakoch ochorenia dieťaťa, v prípade ochorenia kontaktuje svojho lekára.
- Ak dieťa nepríde do školy 5 dní po sebe nasledujúce dni, rodič predkladá pri nástupe len Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom, Čestné vyhlásenie rodičov.
- Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.
-rodič dieťaťa, ktoré nastupuje prvý krát, prinesie so sebou prefotenú kartičku poistenca

- Počas poldennej dochádzka sa deti vyzdvihujú v čase od 11.45 hod. do 12.15 hod. Kedy môžete dieťa vyzdvihnúť Vám upresnia pani učiteľky ráno pri preberaní. Prosíme rodičov aby nečakali v budove, ak by deti ešte obedovali.                                                                                          - --Počas pandemickej situácie sa počas školského roka nebudú uskutočňovať žiadne hromadné akcie, krúžky,besiedky , pobyt v CZ Párovské Háje    - Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. ( Opäť tu máme zákaz nosenia hračiek z domu. Viem, že je to pre mnohých ťažké, ale rešpektujte to. Ešte doma dieťaťu vysvetlite, že ho hračka počká doma. Bude to náročné, hlavne u našich najmenších drobcov, ale nedá sa nič robiť.  Nenechávajte na pani učiteľkách, aby dieťaťu hračku zobrala. )

-Mnohí chodíte pre dieťa celé rodiny. .Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Ak máte na starosti aj druhého staršieho súrodenca, prosím, nech počká mimo budovy. 

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje   riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. (Prosím, ihneď ma informujte. msmostna1nitra@gmail.com

 • Deťom treba priniesť papuče, ruksak v ktorom budú mať náhradné oblečenie, náhradné rúško v prípade potreby. Veci treba podpísať.

DODRŽIAVAJTE POKYNY ZAMESTNANCOV MŠ!

usmernenie ministerstva školstva

 

Kontaktný mail materskej školy, z ktorého Vám budeme odosielať aktuálne informácie:

  msmostna1nitra@gmail.com

 

Prijímanie detí :od 6,30hod do 8,00 hod.O 8,00hod sa dvere MŠ zatvárajú z dôvodu bezpečnosti detí a dezinfekcie priestorov MŠ.