Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

 

Usmernenie z ministerstva školstva: 
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že: 
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovCelé novzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
Celé znenie rozhodnutia tu.
 
Žiadosť si môžete stiahnuť , prípadne si ju môžete vypísať v MŠ v deň zápisu.
Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami, pokiaľ figurujú na rodnom liste.
V prípade zápisu dieťaťa so ŠVVP, treba priniesť aj potrebné dokumenty- vyjadrenie zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.
 


 

 

 

 

 

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

 Koronavirus_biely_A5 small

Milí rodičia !!!
Aj,keď sa brány škôlok zavreli,musíme zostať "stáť pevne nohami na zemi",
aspoň takto na diaľku, Vám prispejeme pár nápadmi...
 
 
 
 
 
 
 
RTVS spúšťa reláciu " Školský klub-hodinka z triedy bez triedy"
 (18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://hudbahrou.pf.unipo.sk/?fbclid=IwAR1Ehq0lvAL1jn-0jzsLurSWqcGIVX17Rbc5VxUffPxEqAPxJo267ZvqE_Ivýtvarné a pracovné tvorenie - kvietky.docx (92700)