Zápis detí na šk. rok 2018/2019

Zápis do MŠ na školský rok 2018/2019

MESTO NITRA, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

 

OZNÁMENIE

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2018/2019

 

„Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 24.4.2018 a 25.4.2018 v čase od 14.30 hod       do 16.30 hod .

 

Žiadosti o prijatie  detí  do materských  škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

 

  • v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 634 - 1. poschodie)
  • v dňoch  2.5.2018, 3.5.2018, 4.5.2018, 9.5.2018, 10.5.2018 ( podľa priloženého harmonogramu)
  • v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod

 

Harmonogram prijímania žiadostí do jednotlivých materských škôl:

streda– 2.5.2018 pre :                        štvrtok – 3.5.2018 pre:           piatok – 4.5.2018 pre:

MŠ Zvolenská 23                             MŠ Alexyho 26                     MŠ Nábrežie mládeže 7

MŠ Beethovenova 1                         MŠ Bazovského 1                 MŠ Topoľová 6

MŠ Čajkovského 3                           MŠ Benkova 17                    MŠ Štiavnická 1

MŠ Nedbalova 17                             MŠ Novomeského 19           MŠ Za Humnami 28

                                                            MŠ Golianova 1                    MŠ Ľ. Okánika 6

                                                         MŠ Dolnočermánska 57      MŠ Okružná 1, Janíkovce

 

streda – 9.5.2018 pre:                       štvrtok - 10.5.2018 pre:                     

MŠ Rázusova 26                              MŠ Vansovej 6                                 

MŠ Párovská 36                               MŠ Platanová 3                               

MŠ Piaristická 12                            MŠ Hospodárska 7                         

MŠ Štefánikova 128                         MŠ Belopotockého 2, Dražovce     

MŠ Staromlynská 2

MŠ Mostná 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:

v MŠ Nábrežie mládeže:  trieda pre deti s mentálnym postihnutím,

v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,

v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes.

 

Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk,  www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Informácie o zápise:

  • v jednotlivých  materských školách, webové sídlo materských škôlwww.msnitra.org,
  • Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk

            e- mail.: feketeova@msunitra.sk.