Zápis detí na šk. rok 2019/2020

Zápis do MŠ na školský rok 2019/2020

MESTO NITRA, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

 

OZNÁMENIE

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2019/2020

 

„Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 29.4.2019 a 30.4.2019 v čase od 14.30 hod       do 16.30 hod .

 

Žiadosti o prijatie  detí  do materských  škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

 

  • v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 209 - 2. poschodie)
  •  dňa10.5.2019 ( podľa priloženého harmonogramu)
  • v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

 

Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk,  www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

 Podmienky prijímania detí do MŠ:

-prednostne sa v zmysle vyhlášky MŠ SR o materských školách prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

- deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca

- deti s bydliskom v lokalite materskej školy

- deti, ktoré dovŕšili tri roky veku