POZOR ZMENA!

 

Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 )

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,           § 116 ods. 6, § 140  ods. 9 a ods. 10 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“)

 

sa uznieslo

na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov   a nákladov v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Materské školy

 

2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou  a  vzdelávaním…………………… 20,00 €.

Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku[1] tým nie sú dotknuté.[1] § 28 ods. 6, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov