POPLATKY

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry

č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008

o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov

v školách, v školských výchovno – vzdelávacích

zariadeniach a na  čiastočnú úhradu nákladov

a podmienky úhrady v školských účelových

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry v znení dodatku

č. 1, 2, 3, 4 a dodatku č. 5, úplné znenie VZN

 

2. Materské školy

2.1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov

za pobyt dieťaťa v materskej škole:

 

 

Dieťa v MŠ Úhrada v €

 

do 3 rokov 50

od 3 rokov 14

 

2.2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

2.3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin

c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka

materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia

dieťaťa do náhradnej materskej

 

www.nitra.sk/stranka.php?cat.258