Naša ponuka

Predplavecký výcvik

Predplavecký výcvik zabezpečujeme v spolupráci so Súkromnou školou plávania Delfín, podľa záujmu rodičov.

Aktívny pohyb vo vode podporuje :

  • psychomotorický vývin detí (schopnosť sústrediť sa, rozvíja myslenie i reč)
  • zlepšuje obehové a funkčné parametre organizmu (dychovú kapacitu)
  • orientačné schopnosti
  • má významný vplyv na podporu imunitného systému, zlepšuje otužilosť a pohybové schopnosti ...
  •  

Krúžok anglického jazyka

Jednou z kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie je aj komunikácia v cudzích jazykoch.

 

Korčuliarsky výcvik.

Výtvarný krúžok

 

Ďalšie aktivity, ktoré dopĺňajú a spestrujú našu edukačnú ponuku

sú plánované a organizované pani učiteľkami  v priebehu celého školského roka a vychádzajú z individuálnych potrieb detí .

  • Oslavy sviatkov detí, vystúpenia pre rodičov, karneval, besedy, exkurzie, návštevy knižnice, divadiel, galérie, múzea, návšteva hasičov, koncerty - ZUŠ, návšteva ZŠ.
  • Pobyt v Centre zdravia - Párovské háje.
  • Účasť vo výtvarných súťažiach KOS a iných organizátorov : "Vesmír očami detí" , "Moja najmilšia rozprávka", "Naše mesto" a iné.
  • Aktívna účasť na Challenge Day : Dni športu, Deň Zeme, Deň zdravia, Športová olympiáda detí MŠ a ďalšie.